การฌาปนกิจสงเคราะห์การประปาส่วนภูมิภาค
เชิญชวนพนักงานและคู่สมรสสมัครเป็นสมาชิก ฌส.กปภ.

เชิญชวนพนักงานและคู่สมรสที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก ที่มี อายุไม่เกิน 

30 ปีบริบูรณ์ สมัครเป็นสมาชิก แต่หากอายุเกิน 30 ปี ให้สมัครภายใน 180 วัน นับแต่วันบรรจุ หรือคู่สมรสที่อายุเกิน 30 ปี สามารถสมัครได้ภายใน 180 วัน นับแต่วันจดทะเบียนสมรส

ชีวิตมีความไม่แน่นอน อาจเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นได้ เงินสงเคราะห์จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับครอบครัวผู้ที่อยู่ข้างหลัง และยังถือได้ว่าเป็นการออมและทำบุญร่วมกันอีกด้วย

ผู้รับผลประโยชน์

*** หากคุณจำไม่ได้ว่า...ผู้รับผลประโยชน์ของคุณ... คือใคร? ไม่ต้องกังวลค่ะ .... ให้คุณส่งใบเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์มาใหม่เลยค่ะ ***

วิธีการชำระค่าสงเคราะห์ ดังนี้

1.) ชำระเป็นเงินสด ที่กองบริหารกองทุน

2.) หักเงินเดือนของพนักงานที่ยังปฏิบัติงานอยู่

3.) ยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย โดย ฌส. จะทำการตัดชำระ ทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน

4.) ชำระผ่านบัตรชำระเงินธนาคารกรุงไทย (ฌส.ออกเพื่อสมาชิกที่เกษียณแล้ว)

5.) โอนเข้าบัญชี ฌส. เลขที่บัญชี 034-1-03555-6 ธ.กรุงไทย สาขาประดิพัทธ์

ข่าวสารเดือนกุมภาพันธ์ 2564

- ณ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ฌส.กปภ.มีสมาชิก จำนวน 10,046 ราย  หากสมาชิกเสียชีวิต ทายาทจะได้รับเงิน จำนวน 197,886.50 บาท

หนังสือเวียนประจำเดือน

รายชื่อสมาชิกพ้นสภาพ

1. นายสุทธินาถ ครองยุทธ

2. นางวาสนา ครองยุทธ

3. นายชาน บุบผาสุพรรณ์

4. นายเกษม แผลงฤทธิ์

5. นางเสาวภาคย์ แผลงฤทธิ์

6. นางศรีเพ็ญ ฤทธิญาณ

7. นางฐิติมา ทองอินทร์

8. นางกรธิกา สำเร็จประสงค์

9. นายมนต์เทพ สำเร็จประสงค์