การฌาปนกิจสงเคราะห์การประปาส่วนภูมิภาค

 เชิญชวนพนักงานและคู่สมรสสมัครเป็นสมาชิก ฌส.กปภ.

          เชิญชวนพนักงานและคู่สมรสที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก และอายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์

สมัครเป็นสมาชิกนะค่ะ  หากเกิน 30 ปี  ให้สมัครภายใน 180 วัน นับแต่วันบรรจุ 

หรือคู่สมรสที่อายุเกิน 30 ปี  สามารถสมัครได้ภายใน 180 วันนับแต่วันสมรส

  ชีวิตมีความไม่แน่นอน อาจเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นได้ เงินสงเคราะห์จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับครอบครัวผู้ที่อยู่ข้างหลัง และยังถือได้ว่าเป็นการออมและทำบุญร่วมกันอีกด้วย 

       ณ 15 ธันวาคม 2559 ฌส.กปภ.มีสมาชิก จำนวน 10,613 ราย หากสมาชิกเสียชีวิต ทายาทจะได้รับเงิน จำนวน 212,260 บาท  

    *** หากคุณจำไม่ได้ว่า...ผู้รับผลประโยชน์ของคุณ...คือใคร?  

 ไม่ต้องกังวลค่ะ .... ให้คุณส่งใบเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์มาใหม่เลยค่ะ *** 


ข่าวสารเดือนธันวาคม 2559

หนังสือเวียนประจำเดือน

สมาชิกสมัครใหม่
สมาชิกประเภท 1
1. น.ส.วิลาสินี เนาว์สุวรรณ   กทบ.
2. น.ส.วรรณพร นินทะ        กปภ.สาขาสิงห์บุรี
3. นายเกรียงศักดิ์ กล่ำศรี       กปภ.สาขาพนมทวน


รายชื่อสมาชิกพ้นสภาพ
1. นางปราณี ยอดเพ็ชร
2. นางกิมเรี่ยน ยอดเพ็ชร

หนังสือเวียนประจำปี 2559
รายชื่อสมาชิกพ้นสภาพทั้งหมด