การฌาปนกิจสงเคราะห์การประปาส่วนภูมิภาค 

 
ชิญชวนพนักงานและคู่สมรสสมัครเป็นสมาชิก ฌส.กปภ.

เชิญชวนพนักงานและคู่สมรสที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก ที่มีอายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ สมัครเป็นสมาชิก แต่หากอายุเกิน 30 ปี ให้สมัครภายใน 180 วัน นับแต่วันบรรจุ หรือคู่สมรสที่อายุเกิน 30 ปี สามารถสมัครได้ภายใน 180 วัน นับแต่วันจดทะเบียนสมรส

  ชีวิตมีความไม่แน่นอน อาจเกิดเหตุการณ์ไม่คาฝันขึ้นได้ เงินสงเคราะห์จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับครอบครัวผู้ที่อยู่ข้างหลัง และยังถือได้ว่าเป็นการออมและทำบุญร่วมกันอีกด้ว 

 

     ผู้รับผลประโยชน์     
    *** หากคุณจำไม่ได้ว่า...ผู้รับผลประโยชน์ของคุณ...คือใคร?  

 ไม่ต้องกังวลค่ะ .... ให้คุณส่งใบเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์มาใหม่เลยค่ะ *** 

วิธีการชำระค่าสงเคราะห์ ดังนี้
 1.) ชำระเป็นเงินสด ที่กองบริหารกองทุน
 2.) หักเงินเดือนของพนักงานที่ยังปฏิบัติงานอยู่

     (พนักงานสามารถจัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน ได้ใน Tap "ใบเสร็จรับเงิน ฌส." นะคะ)

 3.) ยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย โดย ฌส. จะทำการตัดชำระทุกวันที่ 25 เดือน
 4.)  ชำระผ่านบัตรชำระเงินธนาคารกรุงไทย (ฌส.ออกเพื่อสมาชิกที่เกษียณแล้ว)
 5.) โอนเข้าบัญชี ฌส. เลขที่บัญชี 034-1-03555-6 ธ.กรุงไทย สาขาประดิพัทธ์     ข่าวสารเดือนมีนาคม 2563      
ณ 15 มีนาคม 2563 ฌส.กปภ.มีสมาชิก จำนวน 10,167 ราย
หากสมาชิกเสียชีวิต
 
ทายาทจะได้รับเงิน จำนวน 203,320 บาท  

หนังสือเวียนประจำเดือน
รายชื่อสมาชิกพ้นสภาพ
1. นายชัยยุทธ โสมาสุข
2. นายโภคิน พรมพันธุ์