การฌาปนกิจสงเคราะห์การประปาส่วนภูมิภาค

 ชิญชวนพนักงานและคู่สมรสสมัครเป็นสมาชิก ฌส.กปภ.

          เชิญชวนพนักงานและคู่สมรสที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก และอายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์

สมัครเป็นสมาชิกนะค่ะ หากเกิน 30 ปี  ให้สมัครภายใน 180 วัน นับแต่วันบรรจุ 

หรือคู่สมรสที่อายุเกิน 30 ปี  สามารถสมัครได้ภายใน 180 วันนับแต่วันสมรส

  ชีวิตมีความไม่แน่นอน อาจเกิดเหตุการณ์ไม่คาดผันขึ้นได้ เงินสงเคราะห์จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับครอบครัวผู้ที่อยู่ข้างหลัง และยังถือได้ว่าเป็นการออมและทำบุญร่วมกันอีกด้วย 

          ณ 15 ธันวาคม 2560 ฌส.กปภ.มีสมาชิก จำนวน 10,459 ราย หากสมาชิกเสียชีวิต 

ทายาทจะได้รับเงิน จำนวน  209,180  บาท  


            ผู้รับผลประโยชน์    
    *** หากคุณจำไม่ได้ว่า...ผู้รับผลประโยชน์ของคุณ...คือใคร?  

 ไม่ต้องกังวลค่ะ .... ให้คุณส่งใบเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์มาใหม่เลยค่ะ *** 

 การหักค่าสงเคราะห์
1. วิธีหักผ่านบัญชีธนาคาร สมาชิกที่แจ้งความจำนงขอให้หักเงินสงเคราะห์ โดยผ่านบัญชีธนาคาร
(ธนาคารกรุงไทยเท่านั้น)สามารถตรวจสอบการหักเงินในแต่ละเดือน
โดยนำสมุดบัญชีไปปรับที่ธนาคาร และขอให้ทำการตรวจสอบเดือนละ 1 ครั้ง
ทุกวันที่ 25 ของทุกเดือนนะคะ

2. วิธีหักเงินเืดือน สามารถจัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน ได้ใน Tap "ใบเสร็จรับเงิน ฌส." นะคะ
3. กรณีอื่นๆ จะส่งใบเสร็จไปที่บ้านนะคะ


                                   ข่าวสารเดือนธันวาคม 2560
หนังสือเวียนประจำเดือน
รายชื่อสมาชิกพ้นสภาพ
1.
นายดำรงค์ ศรีสุพรรณ                      8. นางอมรา ตะเภาพงศ์
2. นางดุษฎี ศรีสุพรรณ                       9. นางชุติกาญจน์ ประสงค์
3. นายอาคม โสมอินทร์                    10. นายดอรอแม แดมะยุ
4. นางวิไลวรรณ โสมอินทร์                11. นางอินทิรา มีศรี
5. นายถวิล ศรีพลัง
6. นางจารุวรรณ ศรีพลัง
7. นายวัชรชัย ตะเภาพงศ์
หนังสือเวียนประจำปี 2560
รายชื่อสมาชิกพ้นสภาพทั้งหมด