การฌาปนกิจสงเคราะห์การประปาส่วนภูมิภาค
เชิญชวนพนักงานและคู่สมรสสมัครเป็นสมาชิก ฌส.กปภ.

เชิญชวนพนักงานและคู่สมรสที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก ที่มี อายุไม่เกิน 

30 ปีบริบูรณ์ สมัครเป็นสมาชิก แต่หากอายุเกิน 30 ปี ให้สมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันบรรจุ หรือคู่สมรสที่อายุเกิน 30 ปี สามารถสมัครได้ภายใน 1 ปี นับแต่วันจดทะเบียนสมรส

ชีวิตมีความไม่แน่นอน อาจเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นได้ เงินสงเคราะห์จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับครอบครัวผู้ที่อยู่ข้างหลัง และยังถือได้ว่าเป็นการออมและทำบุญร่วมกันอีกด้วย

ผู้รับผลประโยชน์

*** หากคุณจำไม่ได้ว่า...ผู้รับผลประโยชน์ของคุณ... คือใคร? ไม่ต้องกังวลค่ะ .... ให้คุณส่งใบเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์มาใหม่เลยค่ะ ***

วิธีการชำระค่าสงเคราะห์ ดังนี้

1.) ชำระเป็นเงินสด ที่กองบริหารกองทุน

2.) หักเงินเดือนของพนักงานที่ยังปฏิบัติงานอยู่

3.) ยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย โดย ฌส. จะทำการตัดชำระ ทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน

4.) ชำระผ่านบัตรชำระเงินธนาคารกรุงไทย (ฌส.ออกเพื่อสมาชิกที่เกษียณแล้ว)

5.) โอนเข้าบัญชี ฌส. เลขที่บัญชี 034-1-03555-6 ธ.กรุงไทย สาขาประดิพัทธ์

ข่าวสารเดือนเมษายน 2565

- ณ 15 เมษายน 2565 ฌส.กปภ.มีสมาชิก จำนวน 9,893 ราย  หากสมาชิกเสียชีวิต ทายาทจะได้รับเงิน จำนวน 194,872.40 บาท

หนังสือเวียนประจำเดือน

รายชื่อสมาชิกพ้นสภาพ

1. นางปาณัสม์กัญ ขำทอง
2. นางอรอนงค์ จันทร์รัตน์
3. นายจรูญ จันทร์รัตน์
4. นายสมศักดิ์ หาญศรีสังข์

ภาพกิจกรรม 

ฌส.กปภ. บริจาคเครื่องใช้สำนักงานที่ชำรุดแก่มูลนิธิกระจกเงาเพื่อสาธารณะประโยชน์ต่อไป