กองทุนสำรองเลี้ยงชีพการประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

ข่าวสารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ข่าวสารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กปภ.ฯ ฉบับที่ 8/2560 ข่าวสารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กปภ.ฯ ฉบับที่ 9/2560

ข่าวสารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กปภ.ฯ ฉบับครึ่งปีแรก 2560 ข่าวสารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กปภ.ฯ ฉบับที่ 7/2560

ข่าวสารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กปภ.ฯ ฉบับที่ 5/2560 ข่าวสารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กปภ.ฯ ฉบับที่ 6/2560

ข่าวสารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กปภ.ฯ ฉบับที่ 3/2560 ข่าวสารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กปภ.ฯ ฉบับที่ 4/2560

ข่าวสารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กปภ.ฯ ฉบับที่ 1/2560 ข่าวสารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กปภ.ฯ ฉบับที่ 2/2560

ประกาศกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ เรื่องการรับสมัครและการเลือกตั้งเป็นกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพการประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ฝ่ายสมาชิก ประจำปี 2561 - 2562 (ชุดที่ 11)

ประกาศกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพการประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ฝ่ายสมาชิก ประจำปี 2561 - 2562 (ชุดที่ 11)

ประกาศกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนการเลือกลงทุนในกองทุนหลายนโยบาย (ฉบับประมวล)

ประกาศกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลือกลงทุนในกองทุนหลายนโยบาย

ระบบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund System)  

พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ                                                       

ข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กปภ.

การตรวจสอบยอดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพผ่านอินเตอร์เน็ต และใบแจ้งยอดเงินกองทุนฯ

รายงานโครงการสำรวจความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนฯ ต่อรูปแบบการลงทุน ประจำปี 2560

         ปก คำนำ สารบัญ บทคัดย่อ

         สรุปผลวิจัย

         แบบสำรวจความคิดเห็น

แบบฟอร์มต่าง ๆ

      ใบสมัครกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กปภ.

      ใบเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสม ใบเปลี่ยนแปลงรูปแบบการลงทุน

      ใบเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์   

ผลตอบแทนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพย้อนหลัง

      ผลการดำเนินงานปัจจุบัน 2559 ผลการดำเนินงานปัจจุบัน 2558

      ผลการดำเนินงานปัจจุบัน 2557 ผลการดำเนินงานปัจจุบัน 2556

ผลการดำเนินงานอดีตที่ผ่านมา ปี 2555 ปี 2554 ปี 2553 ปี 2552 ปี 2551 ปี 2547-2550

ข่าวสารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพย้อนหลัง

Inside@PVDIssue 1-1/2560 Inside@PVDIssue 1/2560 Inside@PVDIssue 12/2559

Inside@PVDIssue 11/2559 Inside@PVDIssue 10/2559 Inside@PVDIssue 9/2559

Inside@PVDIssue 8/2559 Inside@PVDIssue 7-1/2559 Inside@PVDIssue 7/2559

Inside@PVDIssue 6/2559 Inside@PVDIssue 5/2559 Inside@PVDIssue 4/2559

Inside@PVDIssue 3/2559 Inside@PVDIssue 2/2559 Inside@PVDIssue 1/2559

Inside@PVD  Issue 12/2558 Inside@PVD  Issue 11/2558 Inside@PVD  Issue 10/2558

Inside@PVD  Issue 9/2558 Inside@PVD  Issue 8/2558 Inside@PVD  Issue 7/2558

Inside@PVD  Issue 6/2558 Inside@PVD  Issue 5/2558 Inside@PVD  Issue 4/2558

Inside@PVD  Issue 3/2558 Inside@PVD  Issue 2/2558 lnside@PVD  Issue 1/2558

Inside@PVD  Issue 2/2556 Inside@PVD  Issue 1/2556

Inside@PVD  Issue 2/2555 Inside@PVD  Issue 1/2555

Inside@PVDIssue 2/2554  Inside@PVD  Issue 1/2554

 

ข่าวสารอื่น ๆ 

ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนฯ ประจำปี 2560

รับสมัครพนักงานเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (จำนวนจำกัด 100 ท่าน)

รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กปภ.ฯ ประจำปี 2559

ประกาศกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ เรื่อง กำหนดการประชุมใหญ่สามัญสมาชิกกองทุนประจำปี 2559

คู่มือการอ่านใบแจ้งยอดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กปภ.ฯ ประจำครึ่งปีแรก 2558

รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพการประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ประจำปี 2558

ประกาศกองทุนสำรองเลี้ยงชีพการประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เรื่อง กำหนดการประชุมใหญ่สามัญสมาชิกกองทุนประจำปี 2558

ประกาศรายชื่อคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กปภ.ฯ ประจำปี 2559 - 2560 (ชุดที่ 10)

ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กปภ.ฯ ฝ่ายสมาชิก ประจำปี 2559-2560 (ชุดที่ 10)

รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครับเลือกตั้งกรรมการกองทุนฯ ประจำปี 2559 - 2560

ประกาศกองทุนสำรองเลี้ยงชีพการประปาส่วนภูมิภาคฯ เรื่องรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้งกรรมการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กปภ.ฯ ฝ่ายสมาชิก ประจำปี 2559 - 2560 (ชุดที่ 10)

ประกาศกองทุนสำรองเลี้ยงชีพการประปาส่วนภูมิภาคฯ เรื่องการรับสมัครและการเลือกตั้งเป็นกรรมการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กปภ.ฯ ฝ่ายสมาชิก ประจำปี 2559 - 2560 (ชุดที่ 10 )

ใบสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯฝ่ายสมาชิก ประจำปี 2559 - 2560 (ชุดที่ 10)    

ประกาศกองทุนสำรองเลี้ยงชีพการประปาส่วนภูมิภาคฯ เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กปภ.ฯ ฝ่ายสมาชิก ประจำปี 2559 - 2560 (ชุดที่ 10)

ประกาศกองทุนสำรองเลี้ยงชีพการประปาส่วนภูมิภาคฯ เรื่อง การเปลี่ยนอัตราเงินสะสมของสมาชิกกองทุน (รอบพิเศษ)

ประกาศกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอเปลี่ยนอัตราเงินสะสมของสมาชิกกองทุน

รายงานการประชุมใหญ่สามัญสมาชิกกองทุนฯ ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556

ประกาศกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ เรื่อง ระบบเปลี่ยนอัตราเงินสะสมและรูปแบบการลงทุนผ่านระบบ Intranet

ไฟล์การบรรยายอบรมการเตรียมความพร้อมก่อนเลือกลงทุนด้วยตนเอง บลจ. กสิกรไทย

ไฟล์การบรรยายอบรมการเตรียมความพร้อมก่อนการเลือกลงทุนด้วยตนเอง บลจ. เอ็มเอฟซี

รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กปภ. ประจำปี 2557

        รายงานโครงการสำรวจความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนฯ ที่มีต่อกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กปภ.ฯ ประจำปี 2555

         ปก สารบัญคำนำและบรรณานุกรม บทสรุป

         บทที่ 1 บทนำ

         บทที่ 2 วิธีการดำเนินการวิจัย

         บทที่ 3 สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ

         ประกาศกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กปภ.ฯ เรื่องโครงการสำรวจความคิดเห็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กปภ.ฯ

                

                                                                                                                                          หน้าหลัก