หนังสือเวียนประจำปี 2560                                                                                                                                                                                                                                                                                               
เดือน รายการ
มกราคม 2560    
แจ้งชื่อสมาชิกถึงแก่กรรม เรียกเก็บเดือนมกราคม 2560
 กุมภาพันธ์ 2560       แจ้งชื่อสมาชิกถึงแก่กรรม เรียกเก็บเดือนกุมภาพันธ์ 2560