ภาพกิจกรรมมูลนิธิ กปภ.ประจำปี 2562

การประชุมสามัญประจำปี                                                  

                               
  

   

   
      การมอบทุนการศึกษาประจำป 2562ี 
      

        

           
   


การจัดกิจกรรม
       
       
   
มูลนิธิได้มอบเงินสนับสนุนให้ศูนย์เลี้ยงเด็กกลางวัน กปภ.

   
   
 

การเยี่ยมเยียนอดีตพนักงานที่ดำรงชีพด้วยความยากลำบาก