มูลนิธิการประปาส่วนภูมิภาค                                                                       

                  มูลนิธิการประปาส่วนภูมิภาค ได้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ 3 กรกฎาคม 2528 โดยดำเนินการ
เป็นไปตามข้อบังคับมูลนิธิการประปาส่วนภูมิภาค มีผู้ว่าการ กปภ.เป็นประธานกรรมการฯ โดยตำแหน่ง
และมีอดีตผู้บริหารและผู้บริหารระดับสูง เป็นกรรมการบริหาร ภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบของ
กองบริหารกองทุน ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล โดยรายได้ของมูลนิธิมาจากเงินที่รับบริจาค และการจัด
กิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดกิจกรรมแรลลี่การกุศล การตั้งกล่องบริจาคตาม กปภ.สาขาต่างๆ และนำเงิน
ที่ได้รับไปจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้กับบุตรพนักงาน กปภ.ที่ถึงแก่กรรมฯ และช่วยเหลือเป็นค่าครองชีพ 
ให้กับอดีตพนักงาน กปภ.ที่ดำรงชีพด้วยความยากลำบาก     
    

                                        ภารกิจของมูลนิธิ กปภ.

           จ่ายทุนการศึกษาให้กับบุตรพนักงาน กปภ. ที่ถึงแก่กรรมหรือทุพพลภาพถาวรฯ ตั้งแต่ปี 2537 ่ต่อเนื่องจนถึงปี 2560 ได้จัดสรรไปแล้ว 968 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,657,250 บาท  โดยแบ่ง ทุนการศึกษาออกเป็น 3 ระดับ

                   1.    ระดับไม่สูงกว่าประถมศึกษา  ทุนละ 7,000 บาท
                2.   ระดับมัธยมศึกษา – ปวส. ทุนละ 9,000 บาท

                3.    ระดับปริญญาตรี  ทุนละ 11,000 บาท

                 จ่ายเงินช่วยเหลือค่าครองชีพให้กับอดีตพนักงาน กปภ.ที่ดำรงชีพด้วยความยากลำบาก ตั้งแต่ปี 2557-2561 จำนวน 30 รายๆละ 1,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 213,000 บาท (นางกันยา สิงห์เจริญ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มูลนิธิจ่ายสมทบเดือนละ 10,000 บาท/เดือน)

            สำหรับพนักงานหรือผู้มีจิตศรัทธาท่านใดต้องการเป็นส่วนหนึ่่งในการให้ความ ช่วยเหลือเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับบุตรของพนักงานที่ได้จากไปแล้ว  และช่วยเหลือเป็นค่าครองชีพ ให้กับอดีตพนักงาน กปภ. ที่ดำรงชีพด้วยความยากลำบาก สามารถบริจาคได้ที่กองบริหารกองทุน หรือ ตู้บริจาคตาม กปภ.สาขาต่าง ๆ ทั่วประเทศ หรือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาประดิพัทธ์ ชื่อบัญชีมูลนิธิ กปภ.เลขที่บัญชี 034-1-80864-4  ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0 2551 8918 – 9

 

  “ผู้ให้ย่อมเป็นสุข”
“มูลนิธิ กปภ. ให้โอกาส ให้การศึกษา ให้อนาคต”