มูลนิธิการประปาส่วนภูมิภาค                                                                       

              มูลนิธิการประปาส่วนภูมิภาค ได้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ 3 กรกฎาคม 2528  โดยดำเนินการเป็นไปตาม
ข้อบังคับมูลนิธิการประปาส่วนภูมิภาค มีผู้ว่าการ กปภ.เป็นประธานกรรมการฯ โดยตำแหน่ง  และมีอดีต ผู้บริหารและ
ผู้บริหารระดับสูง เป็นกรรมการบริหาร ภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบของกองบริหารกองทุน ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล โดยรายได้ของมูลนิธิมาจากเงินที่รับบริจาค และการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดกิจกรรม แรลลี่การกุศล การตั้งกล่องบริจาคตาม กปภ.สาขาต่างๆ และนำเงินที่ได้รับไปจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้กับบุตรพนักงาน กปภ.ที่ถึงแก่กรรมฯ และช่วยเหลือเป็นค่าครองชีพให้กับอดีตพนักงาน กปภ. ที่ดำรงชีพด้วยความยากลำบาก

                                        ภารกิจของมูลนิธิ กปภ.

           จ่ายทุนการศึกษาให้กับบุตรพนักงาน กปภ. ที่ถึงแก่กรรมหรือทุพพลภาพถาวรฯ ตั้งแต่ปี 2537 ่ต่อเนื่องจนถึงปี 2559 ได้จัดสรรไปแล้ว 878 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,859,250 บาท  โดยแบ่ง ทุนการศึกษาออกเป็น 3 ระดับ

                   1.    ระดับไม่สูงกว่าประถมศึกษา  ทุนละ 7,000 บาท
                2.   ระดับมัธยมศึกษา – ปวส. ทุนละ 9,000 บาท

                3.    ระดับปริญญาตรี  ทุนละ 11,000 บาท

                 จ่ายเงินช่วยเหลือค่าครองชีพให้กับอดีตพนักงาน กปภ.ที่ดำรงชีพด้วยความยากลำบาก ตั้งแต่ปี 2557-2559 จำนวน 22 รายๆละ 1,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 213,000 บาท (เป็นเงินของมูลนิธิ จำนวน 600 บาท นางกันยา สิงห์เจริญ ที่ปรึกษามูลนิธิจ่ายสมทบ 400 บาท)  

            สำหรับพนักงานหรือผู้มีจิตศรัทธาท่านใดต้องการเป็นส่วนหนึ่่งในการให้ความ ช่วยเหลือเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับบุตรของพนักงานที่ได้จากไปแล้ว  และช่วยเหลือเป็นค่าครองชีพ ให้กับอดีตพนักงาน กปภ. ที่ดำรงชีพด้วยความยากลำบาก สามารถบริจาคได้ที่กองบริหารกองทุน หรือ ตู้บริจาคตาม กปภ.สาขาต่าง ๆ ทั่วประเทศ หรือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาประดิพัทธ์ ชื่อบัญชีมูลนิธิ กปภ.เลขที่บัญชี 034-1-80864-4  ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0 2551 8918 – 9

 

  “ผู้ให้ย่อมเป็นสุข”
“มูลนิธิ กปภ. ให้โอกาส ให้การศึกษา ให้อนาคต”