มูลนิธิการประปาส่วนภูมิภาค                                                                       

              มูลนิธิการประปาส่วนภูมิภาค ได้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ 3 กรกฎาคม 2528 โดยดำเนินการ
เป็นไปตามข้อบังคับมูลนิธิการประปาส่วนภูมิภาค มีผู้ว่าการ กปภ.เป็นประธานกรรมการฯ โดยตำแหน่ง
และมีอดีตผู้บริหารและผู้บริหารระดับสูง เป็นกรรมการบริหาร ภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบของ
กองบริหารกองทุน ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล โดยรายได้ของมูลนิธิมาจากเงินที่รับบริจาค และการ
จัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดกิจกรรมแรลลี่การกุศล การตั้งกล่องบริจาคตาม กปภ.สาขาต่างๆ และนำเงินที่ได้รับไปจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้กับบุตรพนักงานกปภ.ที่ถึงแก่กรรมฯ และช่วยเหลือ เป็นค่าครองชีพให้กับอดีตพนักงาน กปภ.ที่ดำรงชีพด้วยความยากลำบาก

          

                                        ภารกิจของมูลนิธิ กปภ.

  จ่ายทุนการศึกษาให้กับบุตรพนักงาน กปภ. ที่ถึงแก่กรรมหรือทุพพลภาพถาวรฯ ตั้งแต่
ปี พ.ศ.2537 
ต่อเนื่องจนถึงปี 2562 ได้จัดสรรไปแล้ว 1,058 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,241,250 บาท  
โดยแบ่ง ทุนการศึกษาออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่

                 1.    ระดับไม่สูงกว่าประถมศึกษา    ทุนละ   7,000 บาท
                2.   ระดับมัธยมศึกษา – ปวส.       ทุนละ   9,000 บาท
                3.   ระดับปริญญาตรี                ทุนละ 11,000 บาท
    จ่ายเงินช่วยเหลือค่าครองชีพให้กับอดีตพนักงาน กปภ.ที่ดำรงชีพด้วยความยากลำบาก 
่ปี 2562 จำนวน 31 ราย
ๆละ 1,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 262,000 บาท
(นางกันยา สิงห์เจริญ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มูลนิธ ิจ่ายสมทบ เดือนละ 10,000 บาท/เดือน)

   สำหรับพนักงานหรือผู้มีจิตศรัทธาท่านใดต้องการเป็นส่วนหนึ่่งในการให้ความ ช่วยเหลือเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับบุตรของพนักงานที่ได้จากไปแล้ว และช่วยเหลือเป็นค่าครองชีพ ให้กับอดีตพนักงาน กปภ. ที่ดำรงชีพด้วยความยากลำบาก สามารถบริจาคได้ที่กองบริหารกองทุน หรือ ตู้บริจาคตาม กปภ.สาขาต่าง ๆ ทั่วประเทศ หรือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาประดิพัทธ์

ชื่อบัญชี มูลนิธิ กปภ.
เลขที่บัญชี 034-1-80864-4
  

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0 2551 8918 – 9

 

  “ผู้ให้ย่อมเป็นสุข”
“มูลนิธิ กปภ. ให้โอกาส ให้การศึกษา ให้อนาคต”