ผู้เสียชีวิตประจำเดือนตุลาคม 2560

      ลำดับ     สมาชิกเสียชีวิต        เลขที่สมาชิก         วันที่เสียชีวิต                             สังกัด

      1. นายคนัน ถาวรจิต                07775             17 กันยายน 2560    อดีตพนักงาน กปภ.สาขาห้วยยอด

        2. นายจิต ชูนวล                     02409              18 กันยายน 2560    อดีตพนักงาน กปภ.สาขาตรัง
   
     3. พล.อ.ถวัลย์ ศรีวงษ์ทอง        06939              23 กันยายน 2560    สามีนางชุลีวันฯ อดีตพนักงาน กปภ.สังกัดสำนักผู้ว่าการ
   
     4. นายมาโนช อุปถัมภกานนท์   06071              26 กันยายน 2560    อดีตพนักงาน กปภ.สาขาสมุทรสาคร
   
     5. นางอัมพร สุรรัตน์                 06323              26 กันยายน 2560   ภรรยานายประดิษฐ์ฯ อดีตพนักงาน กปภ.เขต 10
   
     6. นายพงษ์พันธ์ ชัยวรรณ          02878              27 กันยายน 2560   อดีตพนักงาน กปภ.สาขาสอง
      
  7. นางอนงค์ ไชโย                    04677                1 ตุลาคม 2560      ภรรยานายวิเชียรฯ อดีตพนักงาน กปภ.สาขาจันทบุรี
      
  8. นางสนิท ยิ่งสูง                     02319                9 ตุลาคม 2560      ภรรยานายสำราญฯ อดีตพนักงาน กปภ.สาขาอุดรธานี