ผู้เสียชีวิตประจำเดือนมีนาคม 2561

 ลำดับ  สมาชิกเสียชีวิต   เลขที่สมาชิก         วันที่เสียชีวิต                สังกัด

1. นายสุคช วงศ์เบี้ยสัจจ์     00912          15 กุมภาพันธ์  2561         อดีตพนักงาน กปภ..สาขากระบี่ (แจ้งวันที 5 มี.ค.61)                     
2. นายหลิม สังข์สุข           05399          16 กุมภาพันธ์ 2561    อดีตพนักงาน กปภ.สาขาปราจีนบุรี
3. นายอาคม แดงพรหม      09014          20 กุมภาพันธ์ 2561    สามีนางทองปลิวฯ อดีตพนักงาน กปภ.สาขาเพชรบุรี
4. นายตระกูล หงษ์ดวง      00838           22 กุมภาพันธ์ 2561   อดีตพนักงาน กปภ.เขต 10
5. นายธีระศักดิ์ ฤกษ์อ่อน    11500           28 กุมภาพันธ์ 2561   พนักงาน กปภ.เขต 4
6. นายสังคีต โยธาขันธ์       08661           02 มีนาคม 2561       พนักงาน กปภ.สาขาร้อยเอ็ด
7. นายสายันต์ มิ่งจันทร์      04334           02 มีนาคม 2561       อดีตพนักงาน กปภ.สาขาตราด

8. น.ส.วนิดา พูนประโคน     00769           02 มีนาคม 2561       อดีตพนักงาน กปภ.สาขาสุรินทร์
9. นายสุทธิพงศ์ ฟูธนากร     02173           02 มีนาคม 2561       อดีตพนักงาน กปภ.สาขาตะลุบัน