ผู้เสียชีวิตประจำเดือนมกราคม 2561

      ลำดับ     สมาชิกเสียชีวิต        เลขที่สมาชิก         วันที่เสียชีวิต                             สังกัด

    1. นายวิลาศ มีเงิน            02037   30 พฤศจิกายน 2560   อดีตพนักงาน กปภ..สาขาสุราษฎร์ธานี (แจ้งวันที่ 21 ธ.ค.60)
      2.  นายกำแหง เทียนทอง   04146    12 ธันวาคม 2560    อดีตพนักงาน กปภ.สาขาแพร่ (แจ้งวันที่ 19 ธ.ค.60)
   
  3.  นายอรรถกร ทัดศรี      00785    15 ธันวาคม 2560    อดีตพนักงาน กปภ.สาขาสุรินทร์
   
  4.  นางพุฒซ้อน ม่วงหอม   06692    15 ธันวาคม 2560    ภรรยานายทองสุขฯอดีตพนักงาน กปภ.สาขาบ้านโป่ง
   
  5.  นายมีชัย สังขมณี        03850    16 ธันวาคม 2560    อดีตพนักงาน กปภ.เขต 4
   
  6.  นายประยูร ดีบุก         11047    16 ธันวาคม 2560   สามีนางเพียงเดือนฯ อดีตพนักงาน กปภ.สาขาภูเก็ต
   
  7.  นายพิทยา โชติศรีนิล   07281    20 ธันวาคม 2560      อดีตพนักงาน กปภ.สาขาปากท่อ  
    
8.  นายประเสริฐ ดุสิต      04460    21 ธันวาคม 2560     อดีตพนักงาน กปภ.สังกัดกองบัญชี
9.  นางคำเภท จำปานุ้ย    06867    22 ธันวาคม 2560      ภรรยานายทองสุขฯ อดีตพนักงาน กปภ.สาขาขอนแก่น  
    
10
.  นางกิมเจ็ง โกวิน         03619    02 มกราคม 2561     ภรรยานายวิสุทธิ์ฯอดีตพนักงาน กปภ.สาขากำแพงเพชร
    11.   นางสมใจ ศิริประยูร       05533   05 มกราคม 2561      ภรรยานายอุดมฯ อดีตพนักงาน กปภ.สาขาเถิน
     12  นางบุญเสริม ชอบชูผล   07653    11 มกราคม 2561     ภรรยานายจัดฯ อดีตพนักงาน กปภ.สาขาท้ายเหมือง
     13. นายรอง เหมมั่น         07492     13 มกราคม 2561      อดีตพนักงาน กปภ.เขต 10
     14.  นายฉัตร อินทเศียร    01915    13 มกราคม 2561  อดีตพนักงาน กปภ.สาขาวัฒนานคร