ผู้เสียชีวิตประจำเดือนพฤษภาคม 2561

 ลำดับ  สมาชิกเสียชีวิต   เลขที่สมาชิก         วันที่เสียชีวิต                สังกัด

   1.  นางหนู วิภาทิน                  04522                 07 เมษายน 2561       ภรรยานายประสิทธิ์ฯ อดีตพนักงาน กปภ..สาขาขอนแก่น
   2.  นางสอาด ประสิทธินาวา  05078                  13 เมษายน 2561     ภรรยานายจำรัสฯ อดีตพนักงาน กปภ.สาขาตราด
   3.  นายขาว เกิดสุภาพ        01202                  16 เมษายน 2561     อดีตพนักงาน กปภ.สาขาวิเศษชัยชาญ 
   4.  นายเชาว์ วรทอง           04623                  17 เมษายน 2561     อดีตพนักงาน กปภ.สาขานครสวรรค์
   5.  นายเขียว สมบูรณ์         06783                  20 เมษายน 2561     อดีตพนักงาน กปภ.สาขาลพบุรี
   6.  นายสำรวย สมศรี          01505                  23 เมษายน 2561     อดีตพนักงาน กปภ.สาขาหล่มสัก
   7.  นายสุวรรณ์ กัลพล        10205                   26 เมษายน 2561    พนักงาน กปภ.สาขาจันทบุรี
   8.  นางพนิดา น้อยเซีย        09038                  01 พฤษภาคม 2561  ภรรยานายเอื้อนฯ อดีตพนักงาน กปภ.สาขาพิษณุโลก

   9.  นายบุญรอด ปานสงวนพงษ์   03513                  09 พฤษภาคม 2561  อดีตพนักงาน กปภ.สังกัดกองกิจการประปา