ผู้เสียชีวิตประจำเดือนมิถุนายน 2560

      ลำดับ     สมาชิกเสียชีวิต        เลขที่สมาชิก         วันที่เสียชีวิต                             สังกัด

      ๑. นายนิพนธ์ ฟั่นเพ็ง              ๐๓๔๗๐      ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐    อดีตพนักงาน กปภ.สาขาปากช่อง

        2.  นายชัยภพ สุวรรณศิลป์       08327     17 พฤษภาคม  2560   สามี นางคันธรส ฯ อดีตพนักงาน กปภ.สาขาน่าน
   
     3.  นายประสงค์ สร้อยแสง       01759    20 พฤษภาคม  2560 อดีตพนักงาน กปภ.สาขาปากท่อ
   
     4.  นายคนึง มะโหฐาน           04348     24 พฤษภาคม  2560 อดีตพนักงาน กปภ.สาขาสุพรรณบุรี
   
     5.  นายสนอง อัจฉริยชัยธาดา    01211    24 พฤษภาคม  2560 อดีตพนักงาน กปภ.สาขาแม่สอด
   
     6.  นายสุเทพ สีระวงศ์            02192     25 พฤษภาคม  2560 อดีตพนักงาน กปภ.สาขาแม่ฮ่องสอน
      
  7.  นายอำนวย พงษาเทศ        08147     28 พฤษภาคม 2560  พนักงาน กปภ.เขต 7
      
  8.  นายอรุณ ภาชโณ              03165     01 มิถุนายน 2560    อดีตพนักงาน กปภ.สาขายะหา
      
  9.  นายวันชัย รูปอั๋น               05262     02 มิถุนายน 2560    อดีตพนักงาน กปภ.สาขาปากช่อง
      10.  นางบุญมี คำทอง              02327      04 มิถุนายน 2560    อดีตพนักงาน กปภ.สาขาราชบุรี
      11. นายชาญชัย แก้วชิณ           00589      04 มิถุนายน 2560   อดีตพนักงาน กปภ.สาขาเขมราฐ

     
12.  นายบัญชา ชุบเลี้ยง            07540     05 มิถุนายน 2560   อดีตพนักงาน กปภ.สาขาหนองแค
       13.  นางสุรีรัตน์ ปานกล่ำ          05870      07 มิถุนายน 2560   อดีตพนักงาน กปภ.สังกัดกองประปาชุมชน

       14.  นายหมู จะวรรณะตุม         03161     08 มิถุนายน 2560    อดีตพนักงาน กปภ.สาขาทุ่งเสลี่ยม