เลขที่ 72 หมู่ 3 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์ : 0 2551 8918, 8919
โทรสาร : 0 2551 8970
E-mail : foundation@pwa.co.th