เลขที่ 72 หมู่ 3 แขวงตลาดบางเขน
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 0 2551 8918, 8919
โทรสาร : 0 2552 4666
E-mail : cremation@pwa.co.th