1. พิมพ์แบบฟอร์ม "ใบเปลี่ยนชื่อผู้รับเงินสงเคราะห์ (แบบ ฌส.กปภ.๐๐๗)"
2. กรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน ด้วยตัวบรรจง (ห้ามขูด ลบ ขีด ฆ่า)
3. ส่งแบบฟอร์มพร้อมเอกสารหลักฐานทั้งหมดไปที่ กองบริหารกองทุน การประปาส่วนภูมิภาค 72  เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม : "ใบเปลี่ยนชื่อผู้รับเงินสงเคราะห์ (แบบ ฌส.กปภ.๐๐๗)" 

กรณีมีข้อสงสัย สอบถามได้ที่ กองบริหารกองทุน โทร 0 2551 8918 - 19