กองทุนสำรองเลี้ยงชีพการประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กปภ.ฯ ฝ่ายสมาชิก ประจำปี 2559-2560 (ชุดที่ 10)

Inside@PVD  Issue 1/2559 Inside@PVD Issue 2/2559

ระบบเปลี่ยนอัตราเงินสะสมและรูปแบบการลงทุน  

พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ                                                       

ข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กปภ.

คู่มือการอ่านใบแจ้งยอดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กปภ.ฯ ประจำครึ่งปีแรก 2558

การตรวจสอบยอดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพผ่านอินเตอร์เน็ต และใบแจ้งยอด http://goo.gl/w5tIs7

รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กปภ. ประจำปี 2557

ไฟล์การบรรยายอบรมการเตรียมความพร้อมก่อนเลือกลงทุนด้วยตนเอง บลจ. กสิกรไทย

ไฟล์การบรรยายอบรมการเตรียมความพร้อมก่อนการเลือกลงทุนด้วยตนเอง บลจ. เอ็มเอฟซี

ประกาศกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอเปลี่ยนอัตราเงินสะสมของสมาชิกกองทุน

แบบฟอร์มต่าง ๆ

      ใบสมัครกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กปภ.

      ใบเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมและเปลี่ยนแปลงรูปแบบการลงทุน

      ใบเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์   

ผลตอบแทนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพย้อนหลัง

      ผลการดำเนินงานปัจจุบัน 2557 ผลการดำเนินงานปัจจุบัน 2556

      ผลการดำเนินงานอดีตที่ผ่านมา ปี 2555 ปี 2554 ปี 2553 ปี 2552 ปี 2551 ปี 2547-2550

ข่าวสารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพย้อนหลัง

Inside@PVD  Issue 12/2558 Inside@PVD  Issue 11/2558 Inside@PVD  Issue 10/2558

Inside@PVD  Issue 9/2558 Inside@PVD  Issue 8/2558 Inside@PVD  Issue 7/2558

Inside@PVD  Issue 6/2558 Inside@PVD  Issue 5/2558 Inside@PVD  Issue 4/2558

Inside@PVD  Issue 3/2558 Inside@PVD  Issue 2/2558 lnside@PVD  Issue 1/2558

Inside@PVD  Issue 2/2556 Inside@PVD  Issue 1/2556

Inside@PVD  Issue 2/2555 Inside@PVD  Issue 1/2555

Inside@PVDIssue 2/2554  Inside@PVD  Issue 1/2554

 

ข่าวสารอื่น ๆ 

รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครับเลือกตั้งกรรมการกองทุนฯ ประจำปี 2559 - 2560

ประกาศกองทุนสำรองเลี้ยงชีพการประปาส่วนภูมิภาคฯ เรื่องรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้งกรรมการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กปภ.ฯ ฝ่ายสมาชิก ประจำปี 2559 - 2560 (ชุดที่ 10)

ประกาศกองทุนสำรองเลี้ยงชีพการประปาส่วนภูมิภาคฯ เรื่องการรับสมัครและการเลือกตั้งเป็นกรรมการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กปภ.ฯ ฝ่ายสมาชิก ประจำปี 2559 - 2560 (ชุดที่ 10 )

ใบสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯฝ่ายสมาชิก ประจำปี 2559 - 2560 (ชุดที่ 10)    

ประกาศกองทุนสำรองเลี้ยงชีพการประปาส่วนภูมิภาคฯ เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กปภ.ฯ ฝ่ายสมาชิก ประจำปี 2559 - 2560 (ชุดที่ 10)

ประกาศกองทุนสำรองเลี้ยงชีพการประปาส่วนภูมิภาคฯ เรื่อง การเปลี่ยนอัตราเงินสะสมของสมาชิกกองทุน (รอบพิเศษ)

รายงานการประชุมใหญ่สามัญสมาชิกกองทุนฯ ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556

ประกาศกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลือกลงทุนในกองทุนหลายนโยบาย

ประกาศกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ เรื่อง ระบบเปลี่ยนอัตราเงินสะสมและรูปแบบการลงทุนผ่านระบบ Intranet

        รายงานโครงการสำรวจความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนฯ ที่มีต่อกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กปภ.ฯ ประจำปี 2555

         ปก สารบัญคำนำและบรรณานุกรม บทสรุป

         บทที่ 1 บทนำ

         บทที่ 2 วิธีการดำเนินการวิจัย

         บทที่ 3 สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ

         ประกาศกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กปภ.ฯ เรื่องโครงการสำรวจความคิดเห็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กปภ.ฯ

                

                                                                                                                                          หน้าหลัก