การฌาปนกิจสงเคราะห์การประปาส่วนภูมิภาค (ฌส.กปภ.)
     เชิญชวนพนักงานและคู่สมรสที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ สมัครเป็นสมาชิกนะค่ะ   ...ชีวิตมีความไม่แน่นอน อาจเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นได้ เงินสงเคราะห์จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับครอบครัวผู้ที่อยู่ข้างหลัง และยังถือได้ว่าเป็นการออมและทำบุญร่วมกันอีกด้วย...          
        ปัจจุบัน ฌส.กปภ.มีสมาชิก จำนวน 10,603 ราย หากสมาชิกเสียชีวิต ทายาทจะได้รับเงิน จำนวน 212,060 บาท

         สำหรับผู้ที่บรรจุใหม่ และอายุเกิน 30 ปี ไม่ต้องกังวลว่าจะสมัครไม่ได้นะค่ะ เราให้โอกาส 180 วัน นับแต่วันบรรจุ ให้สมัครเป็นสมาชิกได้ค่ะ
แล้วเจอกันนะคะ่                  

 "สนใจติดต่อโดยตรงที่ กองบริหารกองทุน โทร 0 2551 8918 - 19"
ข่าวสารต่าง ๆ 
การเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์  

- แบบฟอร์ม ฌส.กปภ.
   ใบสมัครสมาชิก ฌส.กปภ. (แบบ ฌส.กปภ.๐๐๑)    
                 ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม
  ใบลาออกจากสมาชิก ฌส.กปภ. (แบบ ฌส.กปภ.๐๐๒)
   ใบคำร้องขอรับเงิน (แบบ ฌส.กปภ. ๐๐๓)
   ใบเปลี่ยนชื่อผู้รับเงินสงเคราะห์ (แบบ ฌส.กปภ.๐๐๗)
   ใบยินยอมให้หักเงินเดือนแทนสมาชิก
   ใบยกเลิกการหักเงินเดือน
    หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย---------------------------------------------------

ติดต่อ ฌส.กปภ.    

กองบริหารกองทุน การประปาส่วนภูมิภาค
๗๒ ม.๓ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑
เบอร์ติดต่อ
๐ ๒๕๕๑ ๘๙๑๘ - ๑๙
เบอร์โทรสาร
๐ ๒๕๕๒ ๔๖๖๖namfonj@pwa.co.th