สวัสดิการเงินกู้

        เอกสารแนะนำสวัสดิการเงินกู้ของพนักงานการประปาส่วนภูมิภาค

บมจ.ธนาคารกรุงไทย                                                                    

               แบบดำรงเงินฝาก (ดอกเบี้ยถูก)

                       เพื่อการเคหะ              หลักเกณฑ์                แบบฟอร์ม

                       เพื่ออเนกประสงค์        หลักเกณฑ์                 แบบฟอร์ม

                       เพื่อซื้อยานพาหนะ       หลักเกณฑ์                  แบบฟอร์ม

               แบบไม่ดำรงเงินฝาก (ดอกเบี้ยแพง)           แบบฟอร์มคำขอหนังสือผ่านสิทธิ์

ธนาคารออมสิน

                                                 หลักเกณฑ์                 แบบฟอร์มคำขอหนังสือผ่านสิทธิ์

                                                                                หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือนฯ    

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

                                                 หลักเกณฑ์                 แบบฟอร์มคำขอหนังสือผ่านสิทธิ์

                                                                                                                                      หน้าหลัก