ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ฌส.กปภ.

 เชิญชวนพนักงานและคู่สมรสเป็นสมาชิก ฌส.กปภ.

          เชิญชวนพนักงานและคู่สมรสที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก และอายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ สมัครเป็นสมาชิกนะค่ะ 

 หากเกิน 30 ปี  ให้สมัครภายใน 180 วัน นับแต่วันบรรจุ หรือคู่สมรสที่อายุเกิน 30 ปี สามารถสมัครได้ภายใน 180 วันนับแต่วันสมรส

...ชีวิตมีความไม่แน่นอน อาจเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นได้ เงินสงเคราะห์จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับครอบครัวผู้ที่อยู่ข้างหลัง และยังถือได้ว่าเป็นการออมและทำบุญร่วมกันอีกด้วย... 

  ##  ปัจจุบัน ฌส.กปภ.มีสมาชิก จำนวน 10,661 ราย หากสมาชิกเสียชีวิต ทายาทจะได้รับเงิน จำนวน 213,220 บาท  ##

  

ผู้รับผลประโยชน์
             หากคุณจำไม่ได้ว่า....   ผู้รับผลประโยชน์เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ของคุณ..  คือใคร...?
หรือมีการเปลี่ยนแปลง ชื่อ - สกุล   
ไม่ต้องกังวัลค่ะ..... ให้คุณส่งใบเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์มาใหม่่เลยค่ะ

 รายชื่อสมาชิกที่ถึงแก่กรรม ประจำเดือนสิงหาคม 2559รายชื่อสมาชิกสมัครใหม่ประจำเดือนสิงหาคม 2559 

สมาชิกรประเภท 1
1. น.ส.วรารัตนพรรณ ปกรณ์ธาดา  กปภ.เขต 1
2. นายไชโย ชูดาว    กปภ.สาขาบางคล้า
3. นายกิตติศักดิ์ สังจ์พันธ์   กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี
4. น.ส.ณปภัช รอดรัตน์   กปภ.สาขาชุมพร
5. นางกรวิกา เขาแก้ว   กปภ.สาขาตรัง
6. น.ส.อัจฉรา ราชบุตร  กปภ.สาขาแม่สอด
7. น.ส.ฐิญาพร พิมพา  กปภ.สาขาแม่สอด