ข่าวสารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ข่าวสารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กปภ.ฯ ฉบับที่ 1/2561 ข่าวสารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กปภ.ฯ ฉบับที่ 2/2561

ข่าวสารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กปภ.ฯ ฉบับที่ 12/2560 ข่าวสารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กปภ.ฯ ฉบับที่ 1-1/2561

ข่าวสารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กปภ.ฯ ฉบับที่ 10/2560 ข่าวสารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กปภ.ฯ ฉบับที่ 11/2560

ข่าวสารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กปภ.ฯ ฉบับที่ 8/2560 ข่าวสารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กปภ.ฯ ฉบับที่ 9/2560

ข่าวสารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กปภ.ฯ ฉบับครึ่งปีแรก 2560 ข่าวสารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กปภ.ฯ ฉบับที่ 7/2560

ข่าวสารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กปภ.ฯ ฉบับที่ 5/2560 ข่าวสารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กปภ.ฯ ฉบับที่ 6/2560

ข่าวสารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กปภ.ฯ ฉบับที่ 3/2560 ข่าวสารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กปภ.ฯ ฉบับที่ 4/2560

ข่าวสารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กปภ.ฯ ฉบับที่ 1/2560 ข่าวสารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กปภ.ฯ ฉบับที่ 2/2560

คำสั่ง กปภ. แต่งตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กปภ.ฯ ฝ่ายนายจ้าง ประจำปี 2561-2562 (ชุดที่ 11)

ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กปภ.ฯ ฝ่ายสมาชิก ประจำปี 2561 - 2562 (ชุดที่ 11)

คำสั่ง กปภ. แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กปภ.ฯ ฝ่ายสมาชิก ประจำปี 2561 - 2562 (ชุดที่ 11)

รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครับเลือกตั้งเป็นกรรมการกองทุนฯ ฝ่ายสมาชิก ประจำปี 2561 - 2562 (ชุดที่ 11)

ประกาศกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ เรื่อง รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพการประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ฝ่ายสมาชิก ประจำปี 2561 - 2562 (ชุดที่ 11)

คลิปแนะนำวิธีการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพการประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ฝ่ายสมาชิก ประจำปี 2561 - 2562 (ชุดที่ 11)

ประกาศกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ เรื่องการรับสมัครและการเลือกตั้งเป็นกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพการประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ฝ่ายสมาชิก ประจำปี 2561 - 2562 (ชุดที่ 11)

ประกาศกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพการประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ฝ่ายสมาชิก ประจำปี 2561 - 2562 (ชุดที่ 11)

ประกาศกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนการเลือกลงทุนในกองทุนหลายนโยบาย (ฉบับประมวล)

ประกาศกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลือกลงทุนในกองทุนหลายนโยบาย

ระบบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund System)

บทสรุปรายงานโครงการสำรวจความคิดเห็นสมาชิกกองทุนฯต่อรูปแบบการลงทุน ประจำปี 2560 รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กได้เลยคะ

ข่าวสารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพย้อนหลัง

Inside@PVDIssue 1-1/2560 Inside@PVDIssue 1/2560 Inside@PVDIssue 12/2559

Inside@PVDIssue 11/2559 Inside@PVDIssue 10/2559 Inside@PVDIssue 9/2559

Inside@PVDIssue 8/2559 Inside@PVDIssue 7-1/2559 Inside@PVDIssue 7/2559

Inside@PVDIssue 6/2559 Inside@PVDIssue 5/2559 Inside@PVDIssue 4/2559

Inside@PVDIssue 3/2559 Inside@PVDIssue 2/2559 Inside@PVDIssue 1/2559

Inside@PVDIssue12/2558 Inside@PVDIssue11/2558 Inside@PVDIssue10/2558 Inside@PVDIssue9/2558

Inside@PVDIssue8/2558 Inside@PVDIssue7/2558 Inside@PVDIssue6/2558 Inside@PVDIssue5/2558

Inside@PVDIssue1/2555

ผลตอบแทนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพย้อนหลัง

บทสรุปรายงานโครงการสำรวจความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนฯที่มีต่อกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กปภ.ฯ ประจำปี 2555 รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กได้เลยคะ

 

ข่าวย้อนหลัง

ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนฯ ประจำปี 2560

รับสมัครพนักงานเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (จำนวนจำกัด 100 ท่าน)

รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กปภ.ฯ ประจำปี 2559

ประกาศกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ เรื่อง กำหนดการประชุมใหญ่สามัญสมาชิกกองทุนประจำปี 2559

คู่มือการอ่านใบแจ้งยอดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กปภ.ฯ ประจำครึ่งปีแรก 2558

รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพการประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ประจำปี 2558

รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กปภ. ประจำปี 2557

ประกาศกองทุนสำรองเลี้ยงชีพการประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เรื่อง การเปลี่ยนอัตราเงินสะสมของสมาชิกกองทุน (รอบพิเศษ)

ประกาศกองทุนสำรองเลี้ยงชีพการประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เรื่อง กำหนดการประชุมใหญ่สามัญสมาชิกกองทุนประจำปี 2558

ประกาศรายชื่อคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กปภ. ประจำปี 2559 - 2560 (ชุดที่ 10)

ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กปภ.ฯ ฝ่ายสมาชิก ประจำปี 2559-2560 (ชุดที่ 10)

รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครับเลือกตั้งกรรมการกองทุนฯ ประจำปี 2559 - 2560

ประกาศกองทุนสำรองเลี้ยงชีพการประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เรื่อง รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กปภ.ฯ ฝ่ายสมาชิก ประจำปี 2559 - 2560 (ชุดที่ 10)

ประกาศกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กปภ.ฯ เรื่อง การรับสมัครและการเลือกตั้งเป็นกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพการประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ฝ่ายสมาชิก ประจำปี 2559 - 2560 (ชุดที่ 10)

ใบสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพการประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ฝ่ายสมาชิก ประจำปี 2559 - 2560 (ชุดที่ 10)

ประกาศกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กปภ.ฯ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพการประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ฝ่ายสมาชิก ประจำปี 2559 - 2560 (ชุดที่ 10)

ประกาศกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอเปลี่ยนอัตราเงินสะสมของสมาชิกกองทุน

ประกาศกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ เรื่อง ระบบเปลี่ยนอัตราเงินสะสมและรูปแบบการลงทุนผ่านระบบ Intranet

ไฟล์การบรรยายอบรมการเตรียมความพร้อมก่อนเลือกลงทุนด้วยตนเอง บลจ. กสิกรไทย

ไฟล์การบรรยายอบรมการเตรียมความพร้อมก่อนการเลือกลงทุนด้วยตนเอง บลจ. เอ็มเอฟซี

Inside@PVD  Issue 1/2554   Inside@PVD  Issue 2/2554   

          การปรับโครงสร้างเงินสทบ เริ่มตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2553

          เรื่องน่ารู้ใหม่ๆ  ที่สมาชิกควรรู้ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กปภ.ฯ ปี  2552