ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กปภ.ฯ ฝ่ายสมาชิก ประจำปี 2559-2560 (ชุดที่ 10)

รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครับเลือกตั้งกรรมการกองทุนฯ ประจำปี 2559 - 2560

ประกาศกองทุนสำรองเลี้ยงชีพการประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เรื่อง รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กปภ.ฯ ฝ่ายสมาชิก ประจำปี 2559 - 2560 (ชุดที่ 10)

ประกาศกองทุนสำรองเลี้ยงชีพการประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เรื่อง การเปลี่ยนอัตราเงินสะสมของสมาชิกกองทุน (รอบพิเศษ)

ประกาศกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กปภ.ฯ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพการประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ฝ่ายสมาชิก ประจำปี 2559 - 2560 (ชุดที่ 10)

ระบบเปลี่ยนอัตราเงินสะสมและรูปแบบการลงทุน

คู่มือการอ่านใบแจ้งยอดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กปภ.ฯ ประจำครึ่งปีแรก 2558

http://goo.gl/w5tIs7การเช็คเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพผ่านอินเตอร์เนต และการอ่านใบแจ้งยอดเงินกองทุน

รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กปภ. ประจำปี 2557

ประกาศกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ เรื่อง ระบบเปลี่ยนอัตราเงินสะสมและรูปแบบการลงทุนผ่านระบบ Intranet

Inside@PVDIssue 1/2559 Inside@PVDIssue 2/2559

ข่าวสารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพย้อนหลัง

Inside@PVDIssue12/2558 Inside@PVDIssue11/2558 Inside@PVDIssue10/2558 Inside@PVDIssue9/2558

Inside@PVDIssue8/2558 Inside@PVDIssue7/2558 Inside@PVDIssue6/2558 Inside@PVDIssue5/2558

Inside@PVDIssue1/2555

ผลตอบแทนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพย้อนหลัง

รายงานการประชุมใหญ่สามัญสมาชิกกองทุนฯ ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556

บทสรุปรายงานโครงการสำรวจความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนฯที่มีต่อกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กปภ.ฯ ประจำปี 2555 รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กได้เลยคะ

 

ข่าวย้อนหลัง

ประกาศกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กปภ.ฯ เรื่อง การรับสมัครและการเลือกตั้งเป็นกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพการประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ฝ่ายสมาชิก ประจำปี 2559 - 2560 (ชุดที่ 10)

ใบสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพการประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ฝ่ายสมาชิก ประจำปี 2559 - 2560 (ชุดที่ 10)

ประกาศกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอเปลี่ยนอัตราเงินสะสมของสมาชิกกองทุน

ประกาศกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลือกลงทุนในกองทุนหลายนโยบาย

ไฟล์การบรรยายอบรมการเตรียมความพร้อมก่อนเลือกลงทุนด้วยตนเอง บลจ. กสิกรไทย

ไฟล์การบรรยายอบรมการเตรียมความพร้อมก่อนการเลือกลงทุนด้วยตนเอง บลจ. เอ็มเอฟซี

Inside@PVD  Issue 1/2554   Inside@PVD  Issue 2/2554   

          การปรับโครงสร้างเงินสทบ เริ่มตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2553

          เรื่องน่ารู้ใหม่ๆ  ที่สมาชิกควรรู้ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กปภ.ฯ ปี  2552